Contact/Voorwaarden

Dromen dragen   

Dromen dragen geeft diverse soorten draagconsulten en verkoopt daarnaast diverse soorten draagdoeken en draagzakken. 

E-mail:  info@dromendragen.nl 

Rekeningnummer: NL28 KNAB 0257569030

Kvk: 720677720000

BTW: NL001251018B89

 

Vernieuwen
Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle orders en verzendingen tussen Dromen dragen en klanten via de online website en daaruit voortvloeiende verkoop en geleverde goederen of diensten. Door het bestellen bij Dromen dragen accepteert u deze algemene voorwaarden die onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst. U wordt verzocht deze grondig te lezen. Andere voorwaarden die afwijken van deze voorwaarden zijn deze voor Dromen dragen alleen bindend indien en voor zover deze door Dromen dragen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.2 U dient achttien jaar of ouder te zijn om de Dromen dragen website te gebruiken en / of om bestellingen te plaatsen. Als u jonger bent dan achttien jaar, mag u alleen gebruik maken van de Dromen dragen website en / of bestellingen plaatsen met instemming en onder toezicht van een ouder of voogd. Als u niet in aanmerking komt, verzoeken wij u geen bestellingen te plaatsen.

1.3 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelnemer is
aan de Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 Identiteit van de verkoper

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten (hierna: de goederen) door Dromen dragen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 72067772 met als vestigingsadres Emmalaan 31, 6721ET te Bennekom en mailadres info@dromendragen.nl.

Artikel 3 Producten, koop en levering

3.1 De omschrijving van de goederen, de hoeveelheid, de kwaliteit, de prijs, BTW en bezorgkosten zijn beschreven op de website. Illustraties, beschrijvingen en andere informatie met betrekking tot bepaalde goederen, met uitzondering van de prijzen, BTW en verzendkosten, zijn illustratief bedoeld om de klant een voorbeeld te geven van het product; deze zijn niet bindend.

3.2 Acceptatie van uw bestelling en de voltooiing van het contract tussen u en Dromen dragen vindt plaats bij de verzending van de bestelde goederen aan u, tenzij Dromen dragen aangeeft dat uw bestelling niet wordt geaccepteerd of indien u deze hebt geannuleerd. Dromen dragen behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren naar eigen goeddunken of indien blijkt dat de door u verstrekte gegevens onjuist waren, het recht de prijzen aan te passen.

3.3 U heeft het recht om een bestelling te annuleren tot 14 dagen na de dag dat u de bestelde goederen heeft ontvangen. Als u gebruik wilt maken van dit recht, dan kunt u Dromen dragen op de hoogte stellen via e-mail. U dient de retourgoederen (in complete, onbeschadigde en ongebruikte staat) in de originele ongeopende verpakking van Dromen dragen te sturen aan het in artikel 2 genoemde adres inclusief het modelformulier voor herroeping. Dromen dragen zal vervolgens uw betaling binnen 14 dagen terugstorten. De kosten van de retourzending en verpakking worden door de klant gedragen. Artikelen welke speciaal voor u besteld zijn of voor u op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.

3.4 Dromen dragen streeft ernaar alle bestelde producten zo snel als mogelijk uit te leveren. Als uw bestelling of een deel van uw bestelling niet kan worden voldaan, zal Dromen dragen u daarvan op de hoogte stellen.

3.5 Dromen dragen is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.

3.6 Indien het door u bestelde product beschadigd of defect worden geleverd, of indien het een onjuist product is, kunt u binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product een e-mail sturen om ons hiervan op de hoogte te stellen.

3.7 Wanneer u een bestelling plaatst bij Dromen dragen, wordt dit beschouwd als een aanbod van uw kant. Dromen dragen wordt geacht dit aanbod te hebben aanvaard op het moment dat Dromen dragen de bestelde goederen verstuurd, dan wel indien een bevestiging per post of e-mail wordt verzonden. De bestelling wordt definitief op het moment dat Dromen dragen een bevestigingse-mail of -brief of zending stuurt.

3.8 Dromen dragen zal de producten leveren op het adres dat u opgeeft in uw bestelling. Het is belangrijk dat het opgegeven adres correct is.

3.9 Levering is alleen mogelijk in het land waarin besteld is. Levering aan een postbus of naar afgelegen gebieden van bepaalde landen, is niet mogelijk.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro en kunnen door Dromen dragen op enig moment worden aangepast. Prijzen zijn inclusief BTW en andere prijselementen. Prijzen moeten worden verhoogd met de eventuele verzendkosten die van toepassing zijn.

4.2 Het plaatsen van een bestelling wordt beschouwd als een aanbod aan Dromen dragen om een product of producten te kopen tegen de prijs als waarmee is geadverteerd door Dromen dragen. Dromen kan een bestelling weigeren als eerdere leveringen niet volledig zijn betaald.

4.3 Dromen dragen garandeert dat er geen verhoging zal plaatsvinden van de in haar online tijdens de geldigheidsduur van de website of specifieke aanbieding. In het geval dat de BTW tarieven worden verhogen gedurende de looptijd van een catalogus of prijslijst, behoudt Dromen dragen zich het recht op om dergelijke bijkomende bedragen aan u in rekening te brengen.

4.4 Indien producten verkeerd geprijsd zijn zal Dromen dragen niet verplicht zijn om die producten aan u te leveren voor de onjuiste prijs. In dat geval kan Dromen dragen u op de hoogte brengen van de correcte prijs en u vragen om de bestelling te bevestigen of te weigeren voor het betreffende product .

4.5 Dromen dragen accepteert betaling op de volgende wijzen:
• Overboeking per bank : u stort het bedrag op de rekening van Dromen dragen op rekeningnummer NL28 KNAB 0257569030.
• iDeal.
• Creditcard.
• Bancontant.

4.6 Als u niet volledig betaalt na in gebreke te zijn gesteld, kan Dromen dragen het bedrag voor buitengerechtelijke incassokosten verhogen met een bedrag van 15% van de uitstaande hoofdsom tot €2500, -, 10% van een uitstaande hoofdsom van €2.500,01 tot €5.000, -, en met een minimum bedrag van €40,-.

Artikel 5 Garantie

5.1 Dromen dragen biedt de door Lennylamb bepaalde garantie op alle geleverde producten. Dromen dragen garandeert verder de kwaliteit en / of bruikbaarheid van de geleverde producten in overeenstemming met de verstrekte specificaties. De datum op de factuur geldt als ingangsdatum van de garantie. Als een garantieclaim wordt geaccepteerd door Dromen dragen en Dromen dragen verzoekt u om het item (s) terug te sturen, zullen de retourkosten worden gedragen door Dromen dragen. Eventuele kosten ten gevolge van ongefundeerde of onterechte garantie claims komen voor uw rekening.

5.2 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deze garantie:
• in geval van schade als gevolg van opzettelijke verwijtbare of nalatige behandeling;
• bij verkeerd gebruik of slecht onderhoud;
• normale slijtage;
• indien het product beschadigd is als gevolg van het niet in acht nemen van de instructies, bijsluiters en handleidingen.

Deze garantie laat onverlet de rechten van de consument op grond van de wet. Indien u een consument bent, heeft u wettelijke rechten met betrekking tot producten die defect of niet conform beschrijving zijn. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door het garantie- of retourbeleid in deze voorwaarden.

Artikel 6 Eigendom en risico

6.1 Gevaar voor schade aan of verlies van de producten gaat op u over op het moment van aflevering , of, indien u niet beschikbaar was voor ontvangst op het afgesproken tijdstip, toen Dromen dragen probeerde te leveren. Dromen dragen is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten indien deze zijn geleverd in overeenstemming met uw lever instructies.

6.2 Zo lang u geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen volledig eigendom van Dromen dragen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van Dromen dragen voor schade die voortvloeit uit een schending van deze voorwaarden of eventuele gebreken aan de geleverde producten is beperkt tot een maximum van:

a. Directe schade ter hoogte van maximaal de door u aan Dromen dragen betaalde bedragen voor het betreffende product

Dromen dragen is niet verantwoordelijke voor de vervanging van (vermeend) gebrekkige goederen of terugbetaling van reeds door u betaalde bedragen, behalve indien dat in overeenstemming is met het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

7.2 Aansprakelijkheid van Dromen dragen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.3 De in artikel 7.1 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

7.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Dromen dragen meldt.

7.5. U vrijwaart Dromen dragen voor alle aanspraken van derden, het gebruik van de producten voor een ander doel als waarvoor deze zijn bedoeld of voor de gevolgen van gebruik in afwijking van de instructies of gebruiksaanwijzingen.

Artikel 8 Website disclaimer

8.1 Wijzigingen in producten kunnen ieder moment worden aangebracht. Dromen dragen zal zich inspannen om de website up to date te houden, maar de verstrekte informatie en specificaties zijn slechts ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Foto’s op de website zijn illustratief maar meestal nauwkeurig, r kleine variaties in kleur, vorm, grootte of plaatsing van het patroon kunnen voorkomen. Iedere doek en drager is uniek.

8.2 De inhoud van de website is uitsluitend gericht op personen die de toegang tot de site hebben vanuit geografische locaties in het leveringgebied. Dromen dragen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van eventuele andere gelinkte websites.

8.3 Als advies of informatie beschikbaar op de website kan worden beschouwd als verduidelijking of aanvulling, raden wij u aan om verdere uitleg te vragen via de mail of een consult te boeken. Dromen dragen is niet aansprakelijk voor verlies, schade of letsel die kan ontstaan als gevolg van het volgen van deze hulp, advies of informatie.

Artikel 9 Privacy beleid

9.1 Dromen dragen respecteert uw privacy. Dromen dragen behandelt alle persoonsinformatie welke door u is of wordt verstrekt confidentieel, in overeenstemming met haar privacy beleid, als vermeld op www.dragenenzo.nl en in overeenstemming met nationale en Europese wet- en regelgeving.

Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De informatie en adviezen welke u kunt vinden op de website of in andere publicaties van Dromen dragen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen op verantwoorde wijze alleen worden gezien als niet meer dan een richtlijn.

10.2 Alle geschreven tekst, foto’s, ontwerpen en inhoud van de website, en andere publicaties, in combinatie met de selectie en rangschikking daarvan zijn auteursrechtelijk eigendom van Dromen dragen of van natuurlijke of rechtspersonen die een gebruiksrecht aan Dromen dragen ter zake hebben verleend en worden als zodanig beschermd. Dromen dragen behoudt zich ter zake alle rechten voor.

10.3 Geen enkel onderdeel van deze website mag worden verveelvoudigd, mechanisch, elektronisch, met inbegrip van fotokopieën, of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dromen dragen of die van de houder van het betreffende intellectuele eigendomsrecht.

10.4 Alle namen, logo’s, slogans, of andere zinnen kunnen een handelsmerk van Dromen dragen of een andere persoon of bedrijf zijn. Elk gebruik van een woord of beeldmerk zonder schriftelijke toestemming is verboden. U zult de beschermde teksten en beelden niet kopiëren, reproduceren, verzenden, distribueren, commercieel te exploiteren of afgeleide werken van dergelijk materiaal of inhoud creëren, dan wel anderen helpen dit te doen. Als u op de hoogte van dergelijke zaken bent, dient u Dromen dragen onmiddellijk te informeren.

Artikel 11 Algemeen

11.1 Tenzij in de aanvullende voorwaarden anders wordt vermeld, worden deze algemene voorwaarden en uw gebruik van deze site beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht en worden eventuele geschillen uitsluitend aan de bevoegde rechter voorgelegd.

11.2 Indien u of Dromen dragen nalaat een bepaald recht af te dwingen onder deze voorwaarden, zal dat u of Dromen dragen niet belemmeren om andere rechten af te dwingen dan wel later alsnog een beroep te doen op dat recht.

11.3 Voor zover enige bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank of bevoegde instantie als ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar in enige jurisdictie wordt geacht, zal die bepaling niet worden beschouwd als een onderdeel van deze voorwaarden, en zal niet van invloed zijn op de afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden noch zal het invloed op de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van deze bepaling in enig andere jurisdictie.

11.4 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Dromen dragen door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Dromen dragen kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

11.5 Indien u een zakelijke gebruiker bent , vrijwaart u Dromen dragen, onmiddellijk op verzoek , voor alle aanspraken , aansprakelijkheid, schade , kosten en uitgaven , inclusief juridische kosten , voortvloeiend uit enige schending van deze voorwaarden door u of enige andere verplichtingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Dromen dragen website of andere uitingen.

11.6 U kunt eventuele klachten met betrekking tot uw bestelling per e-mail sturen aan: info@dromendragen.nl


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Dromen dragen
Emmalaan 31, 6721ET Bennekom
info@dromendragen.nl

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 Dromen dragen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel